PPT for Aust-Lofoten videregående skole

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter.  PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning. 

 

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a i forhold til 

·         Rett til prioritert inntak 

·         Rett til spesialundervisning 

·         Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen 

·         Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår) 

 
 

Elever, foreldre eller skolen kan ta kontakt med PPT vgo. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker,fagvansker eller fravær. PPT har taushetsplikt. Henvisningsskjema

  

PPT Aust-Lofoten er samlokalisert med Elevtjenesten på skolen.  

 

Kontaktpersoner

Jill-Annie Kjelbergvik
Lektor m/tilleggsutd